ਫੈਕਟਰੀ

ਬੁਣਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਕਟਿੰਗ ਰੂਮ

ਬੁਣਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਕਟਿੰਗ ਰੂਮ

ਸਿਲਾਈ ਖੇਤਰ
ਪੈਕਿੰਗ ਰੂਮ

ਸਿਲਾਈ ਖੇਤਰ

ਪੈਕਿੰਗ ਰੂਮ

ਵੇਅਰਹਾਊਸ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਵੇਅਰਹਾਊਸ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ